ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.40 นาฬิกา นายสมศักดิ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ ผู้อำนวยการฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ร่วมกันสวดมนต์ ตามโครงการสวดมนต์ประจำวันพระ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และให้ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้ฝึกสมาธิโดยการสวดมนต์ เจริญภาวนาทำจิตใจให้ผ่องใส เข้าใจในหลักธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้า สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้
image

image เอกสารแนบ