ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรในสำนักงานประจำศาลจังหวัด กบินทร์บุรี ในการนี้ นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางวัชรี พาทอน นิติกรชำนาญการพิเศษ นายฐานันดร เอมะศิริ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางสาวนิลุบล อ่วมจันทร์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญ
image

image เอกสารแนบ