ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

นายวิโรจน์ เชาวนุรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกบินทร์บุรี มอบหมายให้ จ่าสิบตารวจ นิกร น้อยรักษา ผู้อานวยการสานักงานประจาศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ประชุมกับเจ้าพนักงานตารวจศาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่เรือนจา เพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุร้ายในการควบคุมผู้ต้องขังของศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
image

image เอกสารแนบ