ชื่อห้อง รหัสเข้าห้อง Google Meet คลิก URL สำหรับเข้าร่วมห้อง
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 1 yktimitnsb https://meet.google.com/ykt-imit-nsb
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 2 fhwsfhjqrk https://meet.google.com/fhw-sfhj-qrk
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 3 joqtjcmqqe https://meet.google.com/joq-tjcm-qqe
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์บัลลังก์ 6 gtahvqvogc https://meet.google.com/gta-hvqv-ogc
ห้องไกล่เกลี่ย yzrktwtcqt https://meet.google.com/yzr-ktwt-cqt
ห้องเวรชี้ uqnxhqtfsi https://meet.google.com/uqn-xhqt-fsi
ห้องรับฟ้อง dwdyoxnjic https://meet.google.com/dwd-yoxn-jic