ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2566 ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อการขับเคลื่อนจาก D-Court สู่ Smart Court” มีว้ตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะข้าราชการยุคดิจิทัลให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยาย ให้ความรู้เรื่อง “การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม”
image

image เอกสารแนบ