Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

ติดต่อเราimage

 ที่ตั้ง

อาคารศาลจังหวัดกบินทร์บุรี, ถนน

ฉะเชิงเทรา-นครราชสีมา, ต.กบินทร์  

อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์

1.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 037-280210

2.กลุ่มงานบริหารจัดการงานคดี  080-0530362

4.กลุ่มงานเจ้าพนักงานคดี(สอบถามวันนัดคดี E-Filling) 037-280217 

5.กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี  089-2010919

6.กลุ่มงานไกล่เกลี่ย  065-5147269

7.กลุ่มงานการเงิน  062-6040083

8.กลุ่มงานช่วยอำนวยการ 037-280206

9.กลุ่มเจ้าพนักงานตำรวจศาล 065-5147270

โทรสาร  037-280206

โทรศัพท์ศาล 037280210

 อีเมล์

kbbc@coj.go.th

 

 Social