ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court
News
ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ประกาศสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี โดยนายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้า คณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี จัดโครงการ “ปลูกพืชผักสวนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2564” เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดกบินทร์บุรี ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเวลาว่างร่วมกัน บริโภคพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพร่างการที่สมบูรณ์แข็งแรง วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายนพดล มณีนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี นำคณะผู้พิพากษา และคณะเจ้าหน้าที่ ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแว็คเข็มแรก รวมจำนวนทั้งสิ้น 4 คน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease : Covid - 19 ) ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรของศาลในการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรม และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่บุคลากร ใน

            

           

         

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image