Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันนี้ (๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ศาล จังหวัดกบินทร์บุรี มอบเงินรางวัล ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่พนักงานจ้างเหมาบริการศาลจังหวัดกบินทร์บุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในศาลได้ร่วมแรง ร่วมใจ รู้รักสามัคคี image
image

image เอกสารแนบ