Accessibility Tools

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี
Kabinburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี

วันนี้ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกบินทร์บุรี พร้อมด้วย นางวันนา จวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดกบินทร์บุรี และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าประชุมเรื่อง “การจัดทำแบบประเมินตนเองฉบับศาลยุติธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงาน ผู้กำกับดูแลสามารถนำข้อมูลรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในไปใช้ เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานศาลยุติธรรมimage
image

image เอกสารแนบ